Today’s Family Magazine – Nurturing the entrepreneurial spirit